Ładowarki emu.energy

RPO pyta, Z.Ziobro milczy

RPO po raz kolejny pisze do Ministra Sprawiedliwości ws. braku odpowiedzi na wystąpienia w sprawach karnych

Rzecznik skierował kolejne wystąpienie do Zbigniewa Ziobry w sprawie braku odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego na wystąpienia RPO.
Pisma dotyczą spraw, w których jedynie Minister Sprawiedliwości może podjąć właściwe działania inicjujące niezbędne zmiany w obowiązującym prawie.
Nawet jeżeli Minister nie zgadza się z argumentacją Rzecznika, to interes obywateli oraz rzetelność dyskursu publicznego wymagają udzielenia odpowiedzi.

9 września 2019 roku Rzecznik Praw Obywatelskich skierował kolejne wystąpienie do Zbigniewa Ziobry dotyczące braku odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego na wystąpienia RPO.

Rzecznik podkreślił, że brak stanowiska Ministra w sprawach ważnych dla obywateli może wpłynąć negatywnie na postrzeganie instytucji państwowych w ich oczach i doprowadzić do zmniejszenia poziomu zaufania do skuteczności prawa w Polsce.

Ponadto, zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, organy i instytucje, do których Rzecznik się zwraca mają obowiązek m. in. udzielać Rzecznikowi żądanych przez niego informacji i wyjaśnień, udzielać wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej swoich rozstrzygnięć oraz ustosunkowywać się do ogólnych ocen, uwag i opinii Rzecznika.

W piśmie RPO przekazał listę wystąpień z zakresu prawa karnego, skierowanych do Ministra Sprawiedliwości, które pozostają bez odpowiedzi przez okres przynajmniej 6 miesięcy, licząc od daty ich wystosowania:

wystąpienie z dnia 9.03.2016 r. dotyczące rozszerzenia kompetencji umożliwiającej sądowi odwoławczemu zwrócenie sprawy sądowi pierwszej instancji w celu uzupełnienia uzasadnienia wyroku (sygn. II.510.1198.2015.VV);
wystąpienie z dnia 5.05.2016 r. dotyczące organizowania nielegalnej adopcji (sygn. II.501.3.2016.MK);
wystąpienie z dnia 2.12.2016 r. dotyczące zaostrzenia odpowiedzialności karnej za łapownictwo bierne sędziego, ławnika i prokuratora  (sygn. II.510.998.2016.MM);
wystąpienie z dnia 13.06.2017 r. dotyczące zwalniania z tajemnicy lekarskiej w zakresie żądania przez prokuratora dokumentów zawierających dane objęte tajemnicą lekarska i jednocześnie tajemnicą psychiatryczną (sygn. II.501.2.2017.MM);
wystąpienie z dnia 20.06.2017 r. dotyczące możliwości wystawienia zwolnienia przez lekarza sądowego (sygn. II.510.146.2017.MH);
wystąpienie z dnia 7.03.2018 r. dotyczące odpowiedzialności karnej za brak zawiadomienia o popełnieniu niektórych przestępstw (sygn. II.501.1.2018.VV);
wystąpienie z dnia 14.03.2018 r. dotyczące możliwości zaskarżenia postanowienia o zawieszeniu postępowania wydanego w II instancji (sygn. II.511.30.2018.MH);
wystąpienie z dnia 11.06.2018 r. dotyczące terminu na wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia w przypadku wniosku o pełnomocnika z urzędu (sygn. II.511.263.2018.MH);
wystąpienie z dnia 9.10.2018 r. dotyczące projektu odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych, m.in. spółek (sygn. II.510.1126.2018.MH.VV).

Sprawdź także

Fiasko misji M. Wassermann

Dlaczego Sejm zawiesił swoje posiedzenie? Między innymi dlatego, że raport komisji śledczej ds. Amber Gold …