Finansowanie pomostowe

RPO pyta, Z.Ziobro milczy

RPO po raz kolejny pisze do Ministra Sprawiedliwości ws. braku odpowiedzi na wystąpienia w sprawach karnych

Rzecznik skierował kolejne wystąpienie do Zbigniewa Ziobry w sprawie braku odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego na wystąpienia RPO.
Pisma dotyczą spraw, w których jedynie Minister Sprawiedliwości może podjąć właściwe działania inicjujące niezbędne zmiany w obowiązującym prawie.
Nawet jeżeli Minister nie zgadza się z argumentacją Rzecznika, to interes obywateli oraz rzetelność dyskursu publicznego wymagają udzielenia odpowiedzi.

9 września 2019 roku Rzecznik Praw Obywatelskich skierował kolejne wystąpienie do Zbigniewa Ziobry dotyczące braku odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego na wystąpienia RPO.

Rzecznik podkreślił, że brak stanowiska Ministra w sprawach ważnych dla obywateli może wpłynąć negatywnie na postrzeganie instytucji państwowych w ich oczach i doprowadzić do zmniejszenia poziomu zaufania do skuteczności prawa w Polsce.

Ponadto, zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, organy i instytucje, do których Rzecznik się zwraca mają obowiązek m. in. udzielać Rzecznikowi żądanych przez niego informacji i wyjaśnień, udzielać wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej swoich rozstrzygnięć oraz ustosunkowywać się do ogólnych ocen, uwag i opinii Rzecznika.

W piśmie RPO przekazał listę wystąpień z zakresu prawa karnego, skierowanych do Ministra Sprawiedliwości, które pozostają bez odpowiedzi przez okres przynajmniej 6 miesięcy, licząc od daty ich wystosowania:

wystąpienie z dnia 9.03.2016 r. dotyczące rozszerzenia kompetencji umożliwiającej sądowi odwoławczemu zwrócenie sprawy sądowi pierwszej instancji w celu uzupełnienia uzasadnienia wyroku (sygn. II.510.1198.2015.VV);
wystąpienie z dnia 5.05.2016 r. dotyczące organizowania nielegalnej adopcji (sygn. II.501.3.2016.MK);
wystąpienie z dnia 2.12.2016 r. dotyczące zaostrzenia odpowiedzialności karnej za łapownictwo bierne sędziego, ławnika i prokuratora  (sygn. II.510.998.2016.MM);
wystąpienie z dnia 13.06.2017 r. dotyczące zwalniania z tajemnicy lekarskiej w zakresie żądania przez prokuratora dokumentów zawierających dane objęte tajemnicą lekarska i jednocześnie tajemnicą psychiatryczną (sygn. II.501.2.2017.MM);
wystąpienie z dnia 20.06.2017 r. dotyczące możliwości wystawienia zwolnienia przez lekarza sądowego (sygn. II.510.146.2017.MH);
wystąpienie z dnia 7.03.2018 r. dotyczące odpowiedzialności karnej za brak zawiadomienia o popełnieniu niektórych przestępstw (sygn. II.501.1.2018.VV);
wystąpienie z dnia 14.03.2018 r. dotyczące możliwości zaskarżenia postanowienia o zawieszeniu postępowania wydanego w II instancji (sygn. II.511.30.2018.MH);
wystąpienie z dnia 11.06.2018 r. dotyczące terminu na wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia w przypadku wniosku o pełnomocnika z urzędu (sygn. II.511.263.2018.MH);
wystąpienie z dnia 9.10.2018 r. dotyczące projektu odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych, m.in. spółek (sygn. II.510.1126.2018.MH.VV).

Sprawdź także

Czy Tęcza obraża pomnik

Jakie były podstawy prawne i przesłanki zatrzymań przez policję osób, które miały umieścić tęczowe flagi …