Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Szkoły przysposobienia dziecka

Szkoły przysposobienia dziecka

Piątek 18 września 2015 r. to dzień, kiedy weszła w życie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która precyzyjniej niż dotąd reguluje procedurę adopcji ze wskazaniem. Zgodnie z nowelizacją, rodzice będą mogli wskazać przyszłego opiekunadla swojego dziecka wyłącznie z określonego kręgu osób. Będzie to mógł być krewny rodziców dziecka lub małżonek jednego z rodziców. Wskazana osoba, która ma sprawować opiekę nad dzieckiem, będzie musiała wyrazić na to zgodę przed sądem. Przyszły opiekun we wniosku do sądu o zgodę na adopcję będzie musiał wskazać ośrodek, w którym był objęty postępowaniem adopcyjnym. Sąd będzie zwracał się do tego ośrodka adopcyjnego zarówno o świadectwo ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, jak i o opinię kwalifikacyjną.
Ponadto przed wydaniem orzeczenia sąd będzie występował do ośrodka adopcyjnego o opinię o przyszłym opiekunie dziecka. W razie potrzeby, uzasadnionej dobrem dziecka, będzie mógł się zwrócić także do innej specjalistycznej placówki. Sejm VII kadencji uchwalił ustawę 24 lipca 2015 r. Prezydent podpisał ją 5 sierpnia tego roku. Ustawa obowiązuje od 18 września 2015 r. Dz.U. 2015 poz. 1199

Sprawdź także

Wsparcie dla Igora Tuleyi

Na stronie internetowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów (IAJ) pojawiła sie informacja dotycząca sędziego Igora Tuleyi oraz …