Finansowanie pomostowe

Wobec kryzysów i wyzwań

Katastrofy naturalne, cyberterroryzm, uchodźcy, starzenie się ludności, cele zrównoważonego rozwoju – to najważniejsze tematy, nad którymi wspólnie debatowały organizacje zrzeszające europejskie i azjatyckie organy kontroli państwowej. NIK przedstawiła dwa ważne wystąpienia.

Tematem konferencji były „Emerging Issues and Emergency Situations”, czyli nowe wyzwania i sytuacje kryzysowe.

Szefowie NOK uczestniczących w III Konferencji EUROSAI i ASOSAI – zdjęcie w budynku obrad

Pierwsza grupa zagadnień obejmuje problematykę przede wszystkim demograficzną. Mimo wytężonych, wieloletnich starań rozmaitych organizacji i środowisk na rzecz niwelowania geograficznych różnic społecznych wciąż aktualne pozostają niektóre diagnozy, które stawiali już dekady temu Feliks Koneczny (O wielości cywilizacyj), Samuel Huntington (Zderzenie cywilizacji) czy Benjamin Barber (Dżihad kontra McŚwiat) – świat jest podzielony na sytą i starzejącą się mniejszość oraz ubogie, młodsze masy.

Jednak dziś sytuację zaostrza rozwój technologii, w tym informacyjna globalizacja, co sprawia, że ruchy migracyjne przybrały w ostatnich latach na sile. Dlatego tak ważne jest kompleksowe myślenie o tym, jak świat uchronić przed wynikającym z tego tytułu chaosem. Jednym z leków, które mają temu zapobiec, są wyznaczone przez ONZ w ramach Agendy 2030 Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDG). NIK przeprowadziła kontrolę wdrażania SDG przez polską administrację i jej wyniki przedstawiła na posiedzeniu roboczym.

Również w drugiej grupie tematycznej, dotyczącej sytuacji kryzysowych, Izba zaprezentowała rozbudowaną informację, dotyczącą tego, jak Polska radzi sobie z następstwami klęsk żywiołowych oraz jak im zapobiega. Informacja ta oparta została na wybranych kontrolach, przeprowadzonych przez NIK.

Wydarzenia kryzysowe, z jakimi mamy do czynienia w Polsce, wynikają z naszego położenia geograficzno-klimatycznego (przede wszystkim mowa o powodziach, wichurach i burzach), nie doświadczamy trzęsień ziemi, fal tsunami ani gigantycznych pożarów. Niemniej pewne sposoby działania, zwłaszcza prawno-instytucjonalnego, mogą być wspólne dla różnego typu zagrożeń, dlatego wymiana doświadczeń między audytorami europejskimi a azjatyckimi ma tu fundamentalne znaczenie. Tym bardziej, że potencjalne kryzysy wywołane atakami terrorystycznymi czy cyberterrorystycznymi to już sfera niezależna od klimatu czy granic politycznych.

ASOSAI powstała w 1979 roku. Od tego czasu już dwukrotnie organizowano wspólne konferencje obu (EUROSAI i ASOSAI) organizacji. Głównym tematem pierwszej z nich, zorganizowanej w 2011 roku, były wysiłki na rzecz zwiększenia przejrzystości i racjonalności wydatkowania publicznych pieniędzy. Druga konferencja (w 2014 r.) skupiła się nad wdrażaniem Międzynarodowych Standardów Najwyższych Organów Kontroli (ISSAI) i ich przyszłym funkcjonowaniem.

Na Konferencji EUROSAI reprezentował wiceprzewodniczący organizacji, Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, a ASOSAI jej przewodniczący, Zastępca Audytora Generalnego Najwyższego Organu Kontroli Wietnamu pan Doan Xuan Tien.

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …