Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Zawodowe egzaminy prawnicze

Zawodowe egzaminy prawnicze

W marcu odbędą się zawodowe egzaminy dla adwokatów, radców prawnych i komorników, którzy ukończyli stosowne aplikacje i osób, ktore na mocy ustawy są uprawnione do zdawania takiego państwowego egzaminu prawniczego. Oto komunikat z resortu sprawiedliwości:minister sprawiedliwości w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokackąwyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły aplikację adwokacką i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób uprawnionych do zdawania takiego egzaminu: na dzień 15 marca 2016 r. godz. 10.00 ? część pierwsza, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego, na dzień 16 marca 2016 r. godz. 10.00 ? część druga, obejmującarozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego, na dzień 17 marca 2016 r. godz. 10.00 ? część trzecia, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego oraz na dzień 18 marca 2016 r. ? część czwarta i piąta, obejmująca rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki;
minister sprawiedliwości w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób uprawnionych: na dzień 15 marca 2016 r. godz. 10.00 – część pierwsza, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego, na dzień 16 marca 2016 r. godz. 10.00 – część druga, obejmująca zadanie z zakresu prawa cywilnego, na dzień 17 marca 2016 r. godz. 10.00 – część trzecia, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego oraz na dzień 18 marca 2016 r. godz. 10.00 – część czwarta i piąta, obejmująca rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki.
Minister sprawiedliwości wyznacza termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą i osób uprawnionych na 3 marca 2016 r. godz. 10.00 – dzień pierwszy i na 4 marca 2016 r. godz. 10.00 – dzień drugi.

Sprawdź także

Polska Temida kona

Zajmujemy 25 miejsce (na 27 państw) w UE pod względem niezależności sądownictwa. Prawie 60% badanych …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Zawodowe egzaminy prawnicze

Zawodowe egzaminy prawnicze

Minister sprawiedliwości ogłosił komunikaty w sprawie zawodowych egzaminów prawniczych. Egzamin komorniczy odbędzuie się 19 marca 2015 r. godz. 10.00 – dzień pierwszy i 20 marca 2015 r. godz. 10.00 – dzień drugi. Egzamin radcowski wyznaczono na dzień 11 marca 2015 r. godz. 10.00 ? w którym zdający rozwiązywać będą zadanie.z zakresu prawa karnego, na dzień 12 marca 2015 r. godz. 10.00 – w którym zdający rozwiązywać będą zadanie z zakresu prawa cywilnego oraz na dzień 13 marca 2015 r. godz. 10.00 – w którym zdający rozwiązywać będą zadanie z zakresu prawa gospodarczego i zadanie z zakresu prawa administracyjnego. Egzamin adwokacki wyznaczono na dzień 11 marca 2015 r. godz. 10.00 – w którym zdający rozwiązywaćbędązadanie z zakresu prawa karnego, na dzień 12 marca 2015 r. godz. 10.00 – w którym zdającyrozwiązywać będą zadanie z zakresu prawa cywilnego oraz na dzień 13 marca 2015 r. godz. 10.00 – w którym zdający rozwiązywać będą zadanie z zakresu prawa gospodarczego i zadanie z zakresu prawa administracyjnego

Sprawdź także

Polska Temida kona

Zajmujemy 25 miejsce (na 27 państw) w UE pod względem niezależności sądownictwa. Prawie 60% badanych …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Zawodowe egzaminy prawnicze

Zawodowe egzaminy prawnicze

We wtorek 14 czerwca 2011 r. rozpoczęły się zawodowe egzaminy prawnicze (adwokacki i radcowski). Potrwają do najbliższego piątku (17 czerwca). Zgodnie ze złożoną przez ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego deklaracją, kandydaci na przyszłych radców prawnych i adwokatów po raz pierwszy zdają egzamin przy użyciu własnego komputera.W tym roku wniosek o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego złożyło 1.418 zdających, w tym 77 osób nie będących aplikantami, a o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego złożyło 3.185 zdających, w tym 221 osób nie będących aplikantami. Według posiadanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości danych (na dzień 13 czerwca 2011 r.), przy użyciu własnego sprzętu komputerowego zamierza zdawać 3.885 osób, w tym 1.351 zdających egzamin adwokacki i 2.534 zdających egzamin radcowski (brak pełnych informacji o zamierzających zdawać przy użyciu własnego sprzętu komputerowego z Okręgowych Rad Adwokackich w Poznaniu i Warszawie. Brak jakichkolwiek informacji z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie). Informacje te nie zostały przesłane, mimo że zwracano się o nie do Rad i Izby. Na terenie całego kraju powołano 24 komisje egzaminacyjne (192 członków) do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego. Najwięcej osób do egzaminu adwokackiego przystąpi w Warszawie (451 osób ? 7 komisji egzaminacyjnych), a najmniej w Bydgoszczy (48 osób ? 1 komisja egzaminacyjna). Do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego powołano w kraju 51 komisji egzaminacyjnych (408 członków). Najwięcej osób przystąpi do egzaminu radcowskiego w Warszawie (1225 osób ? 18 komisji egzaminacyjnych), a najmniej w Zielonej Górze (40 osób). – Ministerstwo Sprawiedliwości z najwyższą starannością zrealizowało obowiązki, które wiążą się z organizacją tegorocznych egzaminów adwokackiego i radcowskiego. Zważywszy na nowatorski charakter tegorocznego egzaminu ? po raz pierwszy przy użyciu sprzętu komputerowego ? m.in. zorganizowano spotkanie z przewodniczącymi komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzono szkolenie dla osób wsparcia technicznego (informatyków) ? mówi Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. ? Umożliwienie zdawania egzaminu przy wykorzystaniu własnego komputera jest spełnieniem oczekiwań aplikantów i innych przedstawicieli samorządów prawniczych ? dodaje. Przeprowadzenie egzaminów z możliwością wykorzystania własnego komputera możliwe jest dzięki podpisanemu 17 maja 2011 r. przez Ministra Sprawiedliwości rozporządzeniu zmieniającemu rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego oraz radcowskiego. Od tego roku zdający mają możliwość wykorzystania sprzętu komputerowego podczas rozwiązywania zadań od drugiej do piątej części egzaminu adwokackiego i radcowskiego oraz zadań z drugiej i trzeciej części egzaminu notarialnego. Zdającym pozostawiono przy tym wybór możliwości sporządzania prac egzaminacyjnych pismem odręcznym lub przy użyciu komputera. W celu umożliwienia zdającym wykorzystania własnego sprzętu komputerowego w trakcie egzaminu, Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało aplikację egzaminacyjną, która na specjalnych nośnikach (pendrive) zostanie przekazana osobom przystępującym do egzaminu. Aplikacja egzaminacyjna została wyposażona w edytor tekstu, a jej zadaniem jest również blokowanie dostępu do zasobów pamięci komputera i uniemożliwienie łączności z urządzeniami zewnętrznymi. 25 marca 2011 r. na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowana została wersja testowa aplikacji egzaminacyjnej. Równocześnie z publikacją wersji testowej aplikacji uruchomiony został specjalny adres e-mail, na który osoby zainteresowane aplikacją mogły przesyłać zauważone błędy i uwagi. Dzięki przesłanym informacjom, zespół techniczny Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości, odpowiedzialny za przygotowanie aplikacji, mógł poprawić zauważone błędy i dodać wiele nowych funkcji. Ostatecznie działania te pozwoliły na przygotowanie aplikacji zgodnej z życzeniami aplikantów i spełniającej wymagania ustawowe. Pytania egzaminacyjne przygotowują powołane przez Ministra Sprawiedliwości zespoły do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań oraz wykazu tytułów aktów prawnych na egzaminy. Ustalenie terminu ogłoszenia wyników egzaminów pozostaje w wyłącznej kompetencji przewodniczących komisji egzaminacyjnych, przy czym o terminie tym informuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej. Minister Sprawiedliwości nie posiada kompetencji w zakresie ustalenia terminu ogłoszenia wyników egzaminu adwokackiego i radcowskiego. Egzamin notarialny odbędzie się w dniach 7-9 września 2011 r.. Przystępującego do niego osoby również będą miały możliwość wykorzystania własnego sprzętu komputerowego.

Sprawdź także

Polska Temida kona

Zajmujemy 25 miejsce (na 27 państw) w UE pod względem niezależności sądownictwa. Prawie 60% badanych …