Strona główna / Temat Tygodnia / Abolicja dla cudzoziemców

Abolicja dla cudzoziemców

Od 1 stycznia 2012 roku cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce nielegalnie maja możliwość zalegalizowania pobytu w naszym kraju. Wnioski o wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony będzie można składać przez sześć miesięcy. Możliwość zalegalizowania pobytu daje cudzoziemcom ustawa o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach.
Podstawowym wymogiem udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony jest nieprzerwany pobyt cudzoziemca w Polsce co najmniej od 20 grudnia 2007 roku. O zalegalizowanie pobytu w ramach abolicji będą mogli wystąpić także cudzoziemcy, którym przed 1 stycznia 2010 roku wydano ostateczną decyzję o odmowie nadania statusu uchodźcy i orzeczono o ich wydaleniu. Wymogiem uzyskania przez takich cudzoziemców zezwolenia będzie ich nieprzerwany pobyt w Polsce co najmniej od 1 stycznia 2010 r. Abolicja pozwala zalegalizować pobyt także tym cudzoziemcom, wobec których 1 stycznia 2010 r. toczyło się postępowanie o nadanie statusu uchodźcy. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji będzie udzielane na 2 lata, a nie jak w poprzednich akcjach abolicyjnych – na rok. W trakcie dwóch lat cudzoziemiec będzie mógł podjąć zatrudnienie bez zezwolenia – na podstawie umowy o pracę.
Złagodzono także niektóre z warunków potrzebne do zalegalizowania takiego pobytu. Odstąpiono m.in. od wymogu posiadania wystarczających środków utrzymania. Wniosek o udzielenie zezwolenia na czas oznaczony trzeba będzie złożyć w ciągu 6 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy, czyli do 30 czerwca 2012 r.
Cudzoziemcy, którzy chcą zalegalizować swój pobyt w naszym kraju będą musieli składać wniosek o wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony do wojewody, który jest właściwy ze względu na ich miejsce pobytu. Formularze wniosków dostępne są w urzędach wojewódzkich lub na stronie internetowej Urzędu Do Spraw Cudzoziemców www.udsc.gov.pl/Formularze,240.html. Wnioski należy składać do wydziałów lub oddziałów do spraw cudzoziemców we właściwym urzędzie.

Sprawdź także

Media na usługach PiS

Umowy zawierane w ramach Funduszu Sprawiedliwości na promocję i zakup czasu antenowego w latach 2019-2023 …

Strona główna / Aktualności / Abolicja dla cudzoziemców

Abolicja dla cudzoziemców

Kompleksowego załatwienia spraw pobytowych cudzoziemców żąda RPO. Do mojego Biura regularnie wpływają skargi od cudzoziemców, którzy po wielu latach nielegalnego zamieszkiwania w Polsce ? pisze prof. Irena Lipowicz do Jerzego Millera, ministra spraw wewnętrznych i administracji – zostali zatrzymani przez Straż Graniczną w celu wydalenia lub zdecydowali się podjąć bezskuteczną, jak się okazało, próbę uzyskania prawa pobytu w naszym kraju.
Sytuacja życiowa tych osób zwykle jest dramatyczna. Żyją one w ciągłej obawie przez wydaleniem, a nielegalny pobyt sytuuje je w szarej strefie i naraża na marginalizację w życiu społecznym, ekonomicznym i kulturalnym. Pomimo tych niekorzystnych zjawisk, cudzoziemcy ci koncentrują często swoje życie rodzinne i prywatne w Polsce i z Polską wiążą swoją przyszłość. Integrują się ze społecznością, w której żyją, tworząc trwałe więzi o charakterze osobistym, społecznym i gospodarczym. Deklarują także chęć życia w zgodzie z polskim prawem i realizowania nakładanych przez to prawo obowiązków.
Wydanie decyzji deportacyjnej i konieczność opuszczenia Polski skutkuje zerwaniem wszelkich więzi, jakie cudzoziemcy w Polsce nawi ązali. Oznacza także powrót do kraju pochodzenia, z którym cudzoziemcy często stracili już kontakt i którego faktycznie nie znają. Problem ten dotyka w szczególności małoletnich, którzy bądź to urodzili się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bądź też przyjechali tutaj ze swoimi rodzicami, wychowali się w styczności z polską kulturą uczęszczają do polskich szkół, a język polski traktują jak język ojczysty.
Sprawy cudzoziemców, którym po wielu latach pobytu w Polsce grozi wydalenie są w moim Biurze badane ze szczególną uwagą także pod kątem naruszenia praw gwarantowanych w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r. W mojej ocenie, przedstawiony wyżej problem wymaga jednak rozwiązania kompleksowego, jakim jest wprowadzenie kolejnej abolicji dla cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie. Zapewnienie możliwości legalizacji pobytu osobom, które od wielu już lat zamieszkują na terytorium Polski bez wymaganych prawem zezwoleń, pozwoli im na opuszczenie szarej strefy i umożliwi pełny i aktywny udział w życiu społecznym, a także, w dalszej kolejności, podjęcie realnej konkurencji na rynku pracy. Rozwiązanie takie wydaje się tym samym korzystne zarówno dla samych cudzoziemców, jak i dla państwa polskiego.
Mając powyższe na uwadze, , zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie oraz o wskazanie, czy w podległym Panu Ministerstwie prowadzone są obecnie prace nad ustanowieniem abolicji dla cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Polski nielegalnie.

Sprawdź także

Wojsko Francji w Kijowie?

Francja wysłała do Słowiańska na wschodzie Ukrainy około 100 żołnierzy z 3. pułku piechoty Legii …