Najnowsze informacje
Strona główna / Temat Tygodnia / Abolicja dla cudzoziemców

Abolicja dla cudzoziemców

Od 1 stycznia 2012 roku cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce nielegalnie maja możliwość zalegalizowania pobytu w naszym kraju. Wnioski o wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony będzie można składać przez sześć miesięcy. Możliwość zalegalizowania pobytu daje cudzoziemcom ustawa o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach.
Podstawowym wymogiem udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony jest nieprzerwany pobyt cudzoziemca w Polsce co najmniej od 20 grudnia 2007 roku. O zalegalizowanie pobytu w ramach abolicji będą mogli wystąpić także cudzoziemcy, którym przed 1 stycznia 2010 roku wydano ostateczną decyzję o odmowie nadania statusu uchodźcy i orzeczono o ich wydaleniu. Wymogiem uzyskania przez takich cudzoziemców zezwolenia będzie ich nieprzerwany pobyt w Polsce co najmniej od 1 stycznia 2010 r. Abolicja pozwala zalegalizować pobyt także tym cudzoziemcom, wobec których 1 stycznia 2010 r. toczyło się postępowanie o nadanie statusu uchodźcy. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji będzie udzielane na 2 lata, a nie jak w poprzednich akcjach abolicyjnych – na rok. W trakcie dwóch lat cudzoziemiec będzie mógł podjąć zatrudnienie bez zezwolenia – na podstawie umowy o pracę.
Złagodzono także niektóre z warunków potrzebne do zalegalizowania takiego pobytu. Odstąpiono m.in. od wymogu posiadania wystarczających środków utrzymania. Wniosek o udzielenie zezwolenia na czas oznaczony trzeba będzie złożyć w ciągu 6 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy, czyli do 30 czerwca 2012 r.
Cudzoziemcy, którzy chcą zalegalizować swój pobyt w naszym kraju będą musieli składać wniosek o wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony do wojewody, który jest właściwy ze względu na ich miejsce pobytu. Formularze wniosków dostępne są w urzędach wojewódzkich lub na stronie internetowej Urzędu Do Spraw Cudzoziemców www.udsc.gov.pl/Formularze,240.html. Wnioski należy składać do wydziałów lub oddziałów do spraw cudzoziemców we właściwym urzędzie.

Sprawdź także

Równią pochyłą w dół

Światowy Indeks Praworządności. Pięć krajów UE za Polską Premier Mateusz Morawiecki w Brukseli, 20 października …

Strona główna / Aktualności / Abolicja dla cudzoziemców

Abolicja dla cudzoziemców

Kompleksowego załatwienia spraw pobytowych cudzoziemców żąda RPO. Do mojego Biura regularnie wpływają skargi od cudzoziemców, którzy po wielu latach nielegalnego zamieszkiwania w Polsce ? pisze prof. Irena Lipowicz do Jerzego Millera, ministra spraw wewnętrznych i administracji – zostali zatrzymani przez Straż Graniczną w celu wydalenia lub zdecydowali się podjąć bezskuteczną, jak się okazało, próbę uzyskania prawa pobytu w naszym kraju.
Sytuacja życiowa tych osób zwykle jest dramatyczna. Żyją one w ciągłej obawie przez wydaleniem, a nielegalny pobyt sytuuje je w szarej strefie i naraża na marginalizację w życiu społecznym, ekonomicznym i kulturalnym. Pomimo tych niekorzystnych zjawisk, cudzoziemcy ci koncentrują często swoje życie rodzinne i prywatne w Polsce i z Polską wiążą swoją przyszłość. Integrują się ze społecznością, w której żyją, tworząc trwałe więzi o charakterze osobistym, społecznym i gospodarczym. Deklarują także chęć życia w zgodzie z polskim prawem i realizowania nakładanych przez to prawo obowiązków.
Wydanie decyzji deportacyjnej i konieczność opuszczenia Polski skutkuje zerwaniem wszelkich więzi, jakie cudzoziemcy w Polsce nawi ązali. Oznacza także powrót do kraju pochodzenia, z którym cudzoziemcy często stracili już kontakt i którego faktycznie nie znają. Problem ten dotyka w szczególności małoletnich, którzy bądź to urodzili się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bądź też przyjechali tutaj ze swoimi rodzicami, wychowali się w styczności z polską kulturą uczęszczają do polskich szkół, a język polski traktują jak język ojczysty.
Sprawy cudzoziemców, którym po wielu latach pobytu w Polsce grozi wydalenie są w moim Biurze badane ze szczególną uwagą także pod kątem naruszenia praw gwarantowanych w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r. W mojej ocenie, przedstawiony wyżej problem wymaga jednak rozwiązania kompleksowego, jakim jest wprowadzenie kolejnej abolicji dla cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie. Zapewnienie możliwości legalizacji pobytu osobom, które od wielu już lat zamieszkują na terytorium Polski bez wymaganych prawem zezwoleń, pozwoli im na opuszczenie szarej strefy i umożliwi pełny i aktywny udział w życiu społecznym, a także, w dalszej kolejności, podjęcie realnej konkurencji na rynku pracy. Rozwiązanie takie wydaje się tym samym korzystne zarówno dla samych cudzoziemców, jak i dla państwa polskiego.
Mając powyższe na uwadze, , zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie oraz o wskazanie, czy w podległym Panu Ministerstwie prowadzone są obecnie prace nad ustanowieniem abolicji dla cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Polski nielegalnie.

Sprawdź także

Wykład dr H. Machińskiej

To będzie taki dłuższy wstęp do właściwego wykładu, który odbędzie się na UW w terminie …