Najnowsze informacje

Handlowali ludźmi

W toku śledztwa ustalono, że na terenie całej Polski – w szczególności w okolicach Pleszewa, Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, Jarocina i Konina – działała grupa osób zajmująca handlem ludźmi oraz dokonująca na terenie Wielkiej Brytanii wyłudzeń zasiłków socjalnych. Sąd Rejonowy w Poznaniu zastosował tymczasowe aresztowania wobec 23 osób. Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu prowadzi wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Komendy Głównej Policji śledztwo w sprawie dotyczącej działania w okresie od 2008 r., do miesiąca września 2010 r., na terenie całej Polski grupy zajmującej się popełnianiem przestępstw przeciwko mieniu i dokumentom, związanych przede wszystkim z uprzednim werbowaniem i transportem osób poza granice Polski, po wcześniejszym wprowadzeniu ich w błąd, albo wyzyskaniu błędu co do przedsiębranego działania oraz wyłudzania na terenie Wielkiej Brytanii świadczeń socjalnych – to jest o przestępstwo z art. 189a kk oraz z art. 286 § 1 kk.
Mechanizm przestępczego procederu polegał, w pierwszym jego stadium, na werbowaniu na terytorium Polski przez pośredników osób znajdujących się w krytycznym położeniu materialnym, najczęściej bezrobotnych, nie znających języka angielskiego pod pozorem załatwienia im legalnej pracy w Wielkiej Brytanii. W kolejnej fazie, podejrzani organizowali oraz opłacali transport i zakwaterowanie na terenie Wielkiej Brytanii zwerbowanych osób, ich pobyt i wyżywienie. Kolejnym etapem było poinformowanie osób zwerbowanych o tym, iż mają one się zarejestrować w urzędzie celem uzyskania zaświadczenia o możliwości podjęcia legalnego zatrudnienia. Po uzyskaniu dokumentu potwierdzającego możliwość podjęcia pracy na terenie Wielkiej Brytanii osoby zwerbowane informowano o konieczności otwarcia rachunku bankowego, na który przekazywane miały być środki z podjętej przez nich pracy. W rzeczywistości osoby zwerbowane prowadzone były do urzędu, gdzie rejestrowane je jako bezrobotne, co umożliwiało im uzyskanie stosownego zasiłku socjalnego. Pieniądze z tego zasiłku przekazywane były na konta bankowe założone przez osoby zwerbowane. Zaznaczyć należy, iż środki te nie były wypłacane przez osoby zwerbowane, ale przez organizatorów tego procederu, albowiem po założeniu tych rachunków wszelka dokumentacja dotycząca ich otwarcia była im zabierana.
Na terenie Wielkiej Brytanii sprawcy wyłudzili kwotę około 1.500.000 funtów. Następnie – po wykorzystaniu zwerbowanych osób do dokonania wskazanych przestępstw przeciwko mieniu – osoby te informowano o trudnościach w znalezieniu pracy i odsyłano do Polski. Podobnie jak pobyt za granicą, również powrót do kraju był opłacany przez organizatorów procederu, którzy niejednokrotnie dodatkowo zatrzymywali dowody tożsamości lub paszporty osób wykorzystanych. W czasie pobytu poza granicami Polski, osoby zwerbowane znajdowały się pod stałym nadzorem osób organizujących powyżej opisane działania, mając znacznie ograniczoną możliwość przemieszczania się, wykonując jedynie konkretne czynności, niezbędne dla osiągnięcia zamierzonych efektów przestępczego procederu.
2 listopada 2011 r. na polecenie Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu funkcjonariusze Wydziału w Kaliszu, Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji przystąpili do realizacji czynności procesowych, w trakcie których dokonano szeregu przeszukań oraz zatrzymano łącznie 25 osób, którym przedstawiono zarzuty handlu ludźmi oraz oszustw na szkodę brytyjskiego urzędu – tj. o przestępstwo z art. 189a kk oraz z art. 286 § 1 kk. Jednocześnie na terenie Wielkiej Brytanii w dniu 2 listopada 2011r wykonały zostały przez funkcjonariuszy brytyjskich przy udziale polskich policjantów czynności przeszukania, co stanowiło realizację wniosków o międzynarodową pomoc prawną Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu.
3 listopada 2011r do Sądu Rejonowego w Poznaniu, co do 24 osób skierowano wnioski o zastosowanie wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, a co do 1 Prokuratura zastosowała środki o charakterze wolnościowym w postaci dozoru Policji. Sąd Rejonowy w Poznaniu zastosował tymczasowe aresztowania wobec 23 osób, a posiedzenie co do jednej przeniesione zostało na dzień 4 listopada 2011r.
O sprawie informowano podczas zwołanej w dniu 3 listopada br. konferencji prasowej, która odbyła się w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …