Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Jak się zażalić na Straż Miejską

Jak się zażalić na Straż Miejską

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich ujawniono następujacy problem. Zgodnie z regulacją zawartą w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, osobie, która złożyła zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia, niebędącej pokrzywdzonym, przysługuje zażalenie do organu nadrzędnego na niewniesienie wniosku o ukaranie. Kodeks nie wymienia jednak wprostorganów nadrzędnych właściwych do rozpatrzenia zażalenia wniesionego w opisanym trybie. Prawodawca przyznając obywatelom określone uprawnienia powinien w taki sposób kształtować obowiązujący stan prawny, aby mieli oni realną możliwość ich wykorzystania. W szczególności dotyczy to możliwości skorzystania z przewidzianych środków zaskarżenia.
W ocenie Rzecznika, brak wskazania przez ustawodawcę organu nadrzędnego wobec Straży Gminnej (Miejskiej), kompetentnego do rozpatrywania zażaleń składanych przez osoby zawiadamiające o popełnieniu wykroczenia, stanowi lukę prawną pociągającą za sobą konieczność podjęcia stosownych działań legislacyjnych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie potrzeby podjęcia działań legislacyjnych, których następstwo będzie stanowić nowelizacja obowiązujących przepisów w taki sposób, aby zapewnić obywatelom zawiadamiającym o popełnieniu wykroczeń możliwość złożenia zażalenia, w sytuacjach, gdy Straż Gminna (Miejska) jest organem, który nie wystąpił z wnioskiem o ukaranie sprawców wykroczeń.

Sprawdź także

Wiążące prawo Europy

Podpisy pod apelem sędziów w sprawie wykonania orzeczeń trybunałów europejskich i systemu powołań sędziowskich My, …