Najnowsze informacje
Strona główna / Prokuratura / Konkurs na aystenta

Konkurs na aystenta

Prokurator Apelacyjny w Poznaniu, na podstawie przepisu art. 100c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 7, poz. 39 z późn. zm. ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu ul. Solna 10, 61-736 Poznań.

LIMIT WOLNYCH STANOWISK

Celem konkursu jest wyłonienie kandydatów do objęcia 3,5 etatu na stanowisku asystenta prokuratora.

PRZEPISY

Regulacje dotyczące asystentów prokuratorów ujęte zostały w art. 100a – 100c ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 7, poz. 39 z późn. zm.), w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów prokuratorów (Dz. U. Nr 180, poz. 1282) oraz z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. Nr 235, poz. 1728).

WARUNKI

Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:

1) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane

w Rzeczypospolitej Polskiej,

4) ukończył 24 lata,

5) ukończył aplikację prokuratorską.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat na stanowisko asystenta prokuratora winien złożyć następujące dokumenty:

1) wniosek o dopuszczenie do konkursu,

2) kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu: Kwestionariusz osobowy lub w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, ul. Solna 10, IV piętro, pokój 459),

3) własnoręcznie napisany życiorys,

4) urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Pol­sce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,

5) zaświadczenie o ukończeniu aplikacji prokuratorskiej,

6) oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu po­stępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

7) trzy zdjęcia.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora przeprowadza Komisja składająca się z 5 prokuratorów.

I) etap pierwszy konkursu to selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymo­gów formalnych przystąpienia do konkursu.

Po przeprowadzeniu etapu pierwszego konkursu, Komisja sporzą­dza listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu drugiego, którą zamieszcza na stronie internetowej prokuratury oraz w jej siedzibie – nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia etapu dru­giego konkursu. Ogłoszenie zawierać będzie także wskazanie daty, miejsca i godziny rozpoczęcia etapu drugiego.

II) etap drugi konkursu polega na pisemnym teście trwającym 60 minut i składającym się z 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru – z zakresu przepisów regulujących ustrój i organizację prokuratury, przepisów prawa karnego materialnego i procesowego, jak również wybranych ustaw szczególnych stosowanych w bieżącej pracy prokuratury, a także na sprawdzeniu umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem, w tym korzystania z pa­kietu aplikacji biurowych i programów prawniczych wykorzystywanych w resorcie sprawie­dliwości.

Po przeprowadzeniu etapu drugiego konkursu, Komisja sporządza listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu trzeciego, którą zamieszcza na stronie internetowej prokuratury oraz w jej siedzibie – nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia etapu trzeciego konkursu. Ogłoszenie zawierać będzie także wskazanie daty, miejsca i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu dla poszczególnych kandydatów.

III) etap trzeci konkursu to rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której kandydat odpowiada na pytania przygotowane w formie pisemnych zestawów z zakresu przepisów regulujących zasady funkcjonowania prokuratury, znajomości systemu organów władzy i administracji publicznej oraz organów wymiaru sprawiedliwości, a także problematyki prawa karnego materialnego i procesowego, jak również, wybranych ustaw szczególnych, stosowanych w bieżącej pracy prokuratury.

Po przeprowadzeniu etapu trzeciego konkursu Komisja podejmuje uchwałę o zakwalifikowaniu kandydatów na stanowisko asystenta prokuratora.

Lista kandydatów zakwalifikowanych na stanowisko asystenta prokuratora po­dawana jest do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie do­stępnym w siedzibie prokuratury.

Rezerwową listę kandydatów wyłania się spośród osób, które przeszły wszystkie etapy konkursu, a nie zostały umieszczone na liście kandydatów zakwalifikowanych na stanowisko asystenta prokuratora.

TERMINY

Wniosek o dopuszczenie do konkursu wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami należy złożyć – w terminie do dnia 21 grudnia 2009 r.

– w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, ul. Solna 10, 61-736 Poznań, IV piętro, pokój 459 lub przesłać pocztą – o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu.

We wniosku należy wska­zać sygnaturę konkursu: Ap I K 141/30/09 oraz w miarę możliwości numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail.

Realizacja pierwszego etapu konkursu przewidziana jest do dnia 22 grudnia 2009 roku w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu

Sławomir Twarowski

Prokurator Apelacyjny w Poznaniu

Sprawdź także

Łapówki w hotelu ?Olimpia?

W związku z postępowaniem dotyczącym korupcji, prowadzonym przez Wydział VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury …