Nie opłacił skargi

W. Ł. złożył skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu odnośnie skierowania na badania sprawności w zakresie kierowania pojazdami.

Zarządzeniami z dnia […] marca 2010 r., doręczonymi w dniu […] marca 2010 r., skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 200,- zł -stosownie do treści § 2 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 221 poz. 2193) – a nadto do usunięcia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie 1 odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanego i to w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwań – pod rygorem odrzucenia skargi. Pomimo upływu terminu skarżący nie usunął barków formalnych skargi oraz nie uiścił wpisu.
Zgodnie z art. 219 § 1 P.p.s.a. opłatę sądową należy uiścić przy wniesieniu do Sądu pisma podlegającego opłacie, przy czym stronę działającą osobiście Sąd wzywa do uiszczenia należnego wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi. Stosownie do treści art. 220 § 3 P.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu.
Z uwagi na powyższe sędzia NSA Jolanta Szaniecka orzekająca w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu , po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia […] 2010r. nr […] w przedmiocie skierowania na badania sprawności w zakresie kierowania pojazdami postanowiła odrzucić skargę.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …