Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe

Osadzeni też mają prawa

Prawa osób pozbawionych wolności. Podstawowe problemy prawne i praktyczne ? raport HFPC Od 9 do 19 lipca trwa wizyta delegacji Podkomitetu ds. Prewencji Tortur ONZ (SPT). Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała raport, w którym przedstawia obserwacje na temat aktualnej sytuacji w instytucjach o charakterze izolacyjnym.Poniżej wskazano

najważniejsze wnioski.:
Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT)
• KMPT pełni szczególną rolę w systemie zapobiegania przypadkom niewłaściwego traktowania w jednostkach o charakterze izolacyjnym. • Jego mandatem objętych jest aktualnie 2600 miejsc pozbawienia wolności. • Budżet RPO nie umożliwia pełnej realizacji obowiązków wynikających z Protokołu fakultatywnego do Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Przemoc policji • Problematyka stosowania tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania przez funkcjonariuszy policji jest w Polsce przedmiotem ożywionych dyskusji • Z danych wynika, że rocznie składanych jest ponad 500 skarg do policji w związku. z zarzutami nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. • DO HFPC każdego roku zgłasza się od kilku do kilkunastu osób, które podnoszą zarzut niewłaściwego traktowania przez funkcjonariuszy policji. • Wszyscy ankietowani przez HFPC adwokaci potwierdzili, że mieli kontakt z klientami zgłaszający problem złego traktowania przez policjantów, które mogło spełniać cechy określone w art. 3 EKPCz i art. 1 ust. 1 Konwencji o zakazie tortur. • W polskim Kodeksie karnym nie ma jednego typu, który penalizowałby stosowanie tortur i dopuszczanie się nieludzkiego lub poniżającego traktowania.
Zakłady karne i areszty śledcze
• W jednostkach penitencjarnych wciąż dochodzi do przejawów nieludzkiego i poniżającego traktowania, związanego z nieodpowiednimi warunkami bytowymi, niewłaściwą opieką lekarską oraz nadużywanie statusu więźnia stwarzającego zagrożenia dla społeczeństwa oraz bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej. • Polska wciąż nie wdrożyła rekomendacji CPT oraz CAT dotyczących podniesienia standardu powierzchni mieszkalnej przypadającej na jednego osadzonego do poziomu 4m2 na osobę. • Aktualnym problemem pozostaje niepełne dostosowanie jednostek penitencjarnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Skargi osób pozbawionych wolności w jednostkach penitencjarnych • Z rozpoznawanych przez Służbę Więzienną skarg i zarzutów (ponad 40 tys. w skali kraju) osób pozbawionych wolności tylko nieco ponad 1% został uznany za uzasadniony. • Wśród skarg dominują te związane z traktowaniem osób osadzonych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, warunkami bytowymi i opieką zdrowotną. • System skarg i nadzoru penitencjarnego nie stanowi w pełni efektywnego systemu ochrony praw i wolności osób pozbawionych wolności.
Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (KOZZD)
• Ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, która reguluje detencję postpenalną sprawców przestępstw z zaburzeniami psychicznymi, budzi poważne kontrowersje z punktu widzenia międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka. • Terapeutyczny charakter pobytu w KOZZD jest wątpliwy ? detencja może być raczej postrzegana jako represja naruszająca zakaz podwójnej karalności i działania prawa wstecz. • Warunki pobytu w KOZZD mogą naruszać prawa osadzonych. • Prowadzona przez HFPC przed ETPCz sprawa pokazuje, że w praktyce może dochodzić do dalszych naruszeń praw człowieka. Strzeżone ośrodki dla cudzoziemców • Dzieci cudzoziemskie pozbawiane są wolności poprzez umieszczanie w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców (1103 dzieci w latach 2014-2017), a ich detencja często jest wielomiesięczna; • Raporty wskazują, że w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców przebywają ofiary przemocy i tortur; • Organy postępowania w przedmiocie umieszczenia i pobytu cudzoziemców w detencji nie badają w sposób należyty przesłanek wykluczających detencję.
Raport HFPC dostępny jest w wersji polskiej oraz angielskiej, i stanowi kontynuację raportu, który opublikowano w maju 2017 r. w związku z wizytą Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT).

Sprawdź także

Nie, dla politycznego knebla

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z dnia 19-12-2021 w sprawie przyjęcia przez Sejm tzw. …