Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Przepustki z zakładu psychiatrycznego

Przepustki z zakładu psychiatrycznego

Zgodnie z konstytucyjną zasadą praworządności organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. W myśl przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego osoba z zaburzeniami psychicznymi leczona w szpitalu psychiatrycznym może uzyskać zgodę ordynatora (lekarza kierującego oddziałem) na okresowe przebywanie poza szpitalembez wypisywania jej z zakładu, jeżeli nie zagraża to jej życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w dniu 4 lipca 2016 r. skierował pismo okólne do dyrektorów szpitali psychiatrycznych, kierowników oddziałów psychiatrycznych szpitali ogólnych oraz dyrektorów psychiatrycznych zakładów opiekuńczo – leczniczych, w sprawie rozważenia ograniczenia wydawania przepustek umożliwiających pacjentom opuszczenie zakładu psychiatrycznego, powołując się na zagrożenia związane z odbywającym się w kraju Szczytem Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Światowymi Dniami Młodzieży.
Wątpliwości Rzecznika budzi ingerencja Ministra Zdrowia w prawa i wolności obywatelskie, bez wskazania podstawy prawnej działania oraz z pominięciem przesłanek udzielenia zgody na okresowe przebywanie poza szpitalem określonych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. Rzecznik zwrócił się o zajęcia stanowiska w kwestii przedstawionego problemu oraz wskazanie podstaw prawnych podjętych działań.

Sprawdź także

Solidarność z sędziami

My, sędziowie polscy, będący jednocześnie sędziami Unii Europejskiej, żądamy natychmiastowego przywrócenia do pracy niezależnych sędziów …