Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Jaki model sprawiedliwości

Jaki model sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki oraz Prokurator Generalny Andrzej Seremet podpisali 5 lutego 2014 r. list intencyjny w sprawie wspólnego działania na rzecz modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce. Efektem tego porozumienia jest dokument strategiczny opisujący cele i kierunki działań dla każdego z podmiotów podlegającychdziałowi administracji rządowej ? sprawiedliwość. W strategii podjęta została próba opisu przestrzeni sprawiedliwości ? pojęcia określającego całe środowisko otaczające te podmioty, wpływające, na jakość dostępu obywateli do sprawiedliwości.
– Koniecznością stało się wypracowanie konsensusu wśród instytucji i grup istniejących w przestrzeni sprawiedliwości, takiego, który pozwoli na wytyczenie priorytetów działalności i jasnej ścieżki rozwoju ? mówił podczas konferencji minister sprawiedliwości Marek Biernacki. Sygnatariusze porozumienia podkreślili systemowość spojrzenia, jaką wprowadza wykorzystanie pojęcia przestrzeni sprawiedliwości.
Uwzględniono w nim nie tylko takie instytucje jak sądy, prokuraturę czy więziennictwo, ale także szersze otoczenie ? organy ścigania, instytucje oświatowe, samorządy i stowarzyszenia zawodowe, a także ? w sposób szczególny ? reprezentujące optykę obywatelską organizacje pozarządowe. Tak szerokie ujęcie przestrzeni sprawiedliwości miało na celu zapewnienie konsensusu wokół wizji reform w obszarze sprawiedliwości.
– Podpisany dzisiaj dokument stanowi przykład dobrej współpracy pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a Prokuraturą Generalną ? podkreślił prokurator generalny Andrzej Seremet. Najważniejsze cele zawartego porozumienia to zapewnienie punktu odniesienia dla ciągłości i stabilności reform, stworzenie podstawy do skutecznego ubiegania się o środki na realizację projektów w ramach nowej perspektywy finansowej UE, uporządkowanie istniejących i planowanie przyszłych projektów składających się na reformy oraz wprowadzenie wielokryterialnego spojrzenia na sprawność instytucji przestrzeni sprawiedliwości. Strategia wyznacza konkretne kierunki rozwoju dla podmiotów przestrzeni sprawiedliwości, do których zaliczono sądownictwo, prokuraturę, Służbę Więzienną, Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Kluczowy kierunek strategiczny koncentruje się na perspektywie obywatelskiej, a w szczególności na ochronie przysługujących obywatelom praw. Pozostałe kierunki strategiczne podkreślają aspekt, jakości działania podmiotów strategii przy poszanowaniu gwarancji procesowych oraz zapewnieniu odpowiedniej sprawności postępowania, zwiększenia spójności organizacyjnej podmiotów strategii poprzez ich współpracę instytucjonalną czy ujednolicanie systemów IT, oraz efektywności finansowej całego systemu. Realizację strategii wspierać będą, między innymi, projekty finansowane ze środków nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej.
Wymaga szczególnego podkreślenia, że na początku stycznia rząd przyjął Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w którym Ministerstwo Sprawiedliwości otrzymało status instytucji pośredniczącej. Taki status pozwoli nie tylko na dysponowanie większą pulą funduszy na realizację celów dla wymiaru sprawiedliwości, ale też na lepszą alokację tych środków, niż gdyby były one zarządzane przez instytucję zewnętrzną.
– To dla nas ogromne wyzwanie i odpowiedzialność. Tylko dzięki istnieniu dokumentu strategicznego opartego o konsensus możliwe będzie, aby fundusze były spożytkowane w sposób spójny i adekwatny do wyzwań, jakie stoją przed modernizacją przestrzeni sprawiedliwości ? zakończył Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki.
Prace nad strategią modernizacji przestrzeni sprawiedliwości trwały prawie dwanaście miesięcy ? rozpoczęły się w marcu 2013 r. Brali w nich udział przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Generalnej, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Dokument był przedmiotem szerokich konsultacji publicznych, w których brali udział przedstawiciele sądownictwa i prokuratury, samorządów i organizacji skupiających grupy zawodowe funkcjonujące w przestrzeni sprawiedliwości, a także organizacji pozarządowych.

Sprawdź także

RE o stanie demokracji

Stan demokracji, praw człowieka i praworządnościRaport Sekretarza Generalnego Rady Europy 2023 – wybrane fragmenty.NIEZAWISŁOŚĆ SĄDÓWKryteria …